EUROLOGIS III                Staże dla uczniów w Hiszpanii      oraz Wielkiej Brytanii 

Zespół Szkół Logistycznych

POCZĄTKI W HISZPANI 

Zapraszamy na prezentację wyników - nasze obawy, nasze zaangażowanie, naszą oferta i co nam daje programu Erasmus+

W dziale multimedia zobaczycie także jak mieszkamy w Hiszpanii. 

Zdjęcia

FAZA PRZGOTOWAWCZA

W dziale Aktualności czeka na Was terminarz szkoleń. .

WYNIKI REKRUTACJI

Rekrutacja do projektu EUROLOGIS III zakończona!

Lista 28 uczestników stażu w Hiszpanii jest już udostępniona w szkole. W przygotowaniach do wyjazdu bierze także udział dwóch uczniów rezerwowych. Więcej informacji w zakładce Aktualności

ERASMUS+

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące 
w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.

W roku szkolnym 2019-2020 uczestniczymy w dwóch projektach dotyczących Hiszpani i Irlandii

Nasz szkoła uczestniczy w projektach Erasmus-a od roku 2017.
Pierwsza edycja dotyczyła Irlandii i Hiszpani, druga Włoch i Hiszpani.

INFORMACJE O PRAKTYKACH

ROZPOCZYNAMY NABÓR

Pierwotnie projekt zakładał w październiku 2019 roku czterotygodniowe praktyki zagraniczne 30 uczniów klas III Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu o specjalności technik logistyk oraz technik spedytor - w Hiszpanii 20 miejsc, w Wielkiej Brytanii 10 miejsc. Jednak ze względów organizacyjno - finansowych, postanowiliśmy zaproponować w roku szkolnym 2019/2020 logistykom i spedytorom klas drugich i trzecich 28 miejsc praktyk zawodowych w Hiszpanii, w Saragossie.

Uczniowie odbędą praktyki przy współudziale partnerów tj.: organizacji pozarządowych - w Hiszpanii Asociacion Mundus, w Wielkiej Brytanii Intern Europe Ltd.  

Projekt praktyk jest reakcją na problemy współczesnego rynku pracy.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Cel i założenia projektu 

1. Celem głównym projektu jest wielokierunkowy rozwój zawodowy i osobisty uczniów poprzez mobilność zagraniczną 57 uczniów szkoły z kierunków technik logistyk i technik spedytor. 

2. Cele szczegółowe projektu: 

a. Możliwość zaoferowania uczniom szkoły praktyk zagranicznych w roku szkolnym 2019/2020. Wsparciem w tym zakresie zostanie objętych 57 uczniów szkoły klas II i III z kierunków technik logistyk lub technik spedytor. 

b. Zawiązanie współpracy z partnerem Intern Europe z Wielkiej Brytanii oraz pogłębienie współpracy z hiszpańskim partnerem Asociacion Mundus. 

c. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zebrane doświadczenia z firm zagranicznych (Wierzymy, że udział uczniów szkoły,
a także nauczycieli szkoły - opiekunowie grup, wizyty monitorujące, przyczyni się do poprawy jakości kształcenia w placówce. Bazując na doświadczeniach
z poprzednich lat, uczniowie bardzo chętnie dzielili się z rówieśnikami, a także kadrą szkolną swoimi zawodowymi doświadczeniami, uważamy, iż projekt miał pozytywny wpływ na kształcenie w naszej jednostce). 

d. Pozytywny wizerunek szkoły - dzięki realizacji projektów wzrośnie widoczność szkoły, jej pozycja i znaczenie wśród społecznych grup. 

e. Rozwój kompetencji zawodowych uczniów - zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowej firmie, porównanie wykonywania czynności zawodowych w zagranicznej i polskiej firmie, nauka nowych rozwiązań
i podejścia do problemów/zadań zawodowych w trakcie 4-tygodniowych praktyk w firmie ściśle związanej z zawodem. 

f. Rozwój kompetencji językowych uczniów - uczniowie zwiększą swoje kompetencje poprzez szereg działań,tj. przygotowanie językowe grupowe (język angielski - język główny stażu oraz grupa hiszpańska będzie miała wprowadzenie oraz podstawy języka hiszpańskiego). Uczniowie przełamią przede wszystkim barierę językową oraz zdobędą umiejętność pracy w języku obcym. 

g. Rozwój kompetencji miękkich (komunikatywność, elastyczność, współpraca w grupie, zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem). 

3. Oczekiwanymi rezultatami jest osiągnięcie założonych celów w projekcie. Przede wszystkim wielkokierunkowy rozwój uczniów szkoły (rozwój zawodowy, językowy, personalny; nabycie kompetencji miękkich oraz twardych) oraz rozwój szkoły (nawiązanie/rozwój kontaktów międzynarodowych, zwiększenie doświadczenia w realizacji projektów unijnych oraz promocja w regionie).

UCZESTNICY PROJEKTU

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU:

  1. Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w działaniach realizowanych w ramach Projektu, muszą spełniać wszystkie niżej wymienione warunki formalne:
  • być uczniem szkoły;
  • w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczać do II lub III klasy o specjalności technik logistyk lub technik spedytor;
  • posiadać ważny do końca 2019 roku dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport;
  • zadeklarować gotowość do udziału w całym projekcie, obejmującym również fazę przygotowawczą (szkoleniową) poprzedzającą wyjazd oraz ewaluacyjną (włącznie z ewaluacją odbywającą się po powrocie
    z wyjazdu).

ZASADY REKRUTACJI 


  1. O udziale w projekcie decydować będzie liczba punktów rekrutacyjnych.
  2. Punkty rekrutacyjne zostaną przyznane w ramach następujących kryteriów:

a) Test z języka angielskiego - 100 pkt. 
b) Średnia z przedmiotów zawodowych z poprzedniego roku - max. 240 pkt.
(śr. mnożona przez 40)
c) Średnia z języka angielskiego - max. 120 pkt (śr. mnożona przez 20)
d) Ocena sytuacji życiowej ucznia - 20 pkt.
- trudna sytuacja materialna ucznia/uczennicy TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt
- uczeń/uczennica żyjący w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu: TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt
- uczeń/uczennica mieszka na wsi: TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt
- uczeń/uczennica przebywa w gospodarstwie domowym bez osób pracujących TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt

e) ocena z zachowania z roku szkolnego poprzedzającego proces rekrutacji - maksymalnie 40 pkt.,
Zachowanie: poprawne - 10 pkt. dobre - 20 pkt. bardzo dobre - 30 pkt. wzorowe - 40 pkt.
f) osiągnięcia szkolne i pozaszkolne, poziom motywacji i zainteresowanie zawodem - od 0 do 5 pkt - opinia wychowawcy

W przypadku pkt. d), e) i f) punkty będą przyznawać członkowie Komisji Rekrutacyjnej. 

Po zakończonej rekrutacji zostaną stworzone dwie listy: lista rankingowa i lista rezerwowa. 

3. Zadeklarowanie przez ucznia chęci udziału w praktykach skutkuje umieszczeniem go na liście kandydatów. 

 4. Szczegółowy podział uczniów wg zawodów: - technik logistyk - 24 osoby, - technik spedytor - 4 osoby. 

5. Miejsca na listach kandydatów do projektu będą przyznawane wg największej liczby punktów rekrutacyjnych i one zostaną uczestnikami Projektu. Pozostałe osoby zostaną zakwalifikowane na listy rezerwowe. Miejsca na liście rezerwowej będą zależne od uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. 

6. Kandydaci z listy rezerwowej, niezależnie od kierunku nauczania, trafiają na listy kandydatów zakwalifikowanych w przypadku braku chętnych lub rezygnacji uczestnika w trakcie przygotowywania do mobilności. Podstawą kwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie spełnianie kryteriów formalnych oraz liczba punktów rekrutacyjnych na liście rezerwowej. 

7. Pierwsze dwie osoby z listy rezerwowej są zobowiązane do uczestniczenia we wszystkich kursach i szkoleniach oraz aktywnościach projektowych, na takich samych zasadach jak uczestnicy projektu


Zespół Szkół Logistycznych
All rights reserved 2019
Powered by Webnode
Create your website for free!